ගූගල් සමාගම විසින් 2023 ගූගල් සමාගමේ නවතම නිශ්පාදන එලිදක්වන ලදී

ගූගල් සමාගම විසින් 2023 ගූගල් සමාගමේ නවතම නිශ්පාදන එලිදැක් වූවා..එහිදී Google Pixel 8, Google Pixel 8 Pro සහ Google Watch 2 එලිදැක්වූවා..විශේශයෙන්ම සෑම නිශ්පාදනයක්ම Google Bard AI තාක්ශණයෙන් බලගන්වා තිබෙනව..